18.03.28

Microsoft Innovation Award 2018 Protostar award

Our wildcat technology got Microsoft Innovation Award 2018 ProtoStar award.

https://www.microsoft.com/ja-jp/startups/mia#mia18-finalistTo Top